Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.08.2010
Дата публікації 14.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 28.09.2010 11.10 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, буд.20
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 по 11.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28.09.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв,
затвердження регламенту.
2. Обрання голови правлiння товариства.
3. Збiльшення ЛАО ГКУ № 010-02-7679 (нова редакцiя) вiд 24.05.2007 року з
9,90 млн.грн. до 22,52 млн. грн. / згiдно запиту на збiльшення обiгового i
встановлення iнвестицiйного сублiмiту/, продовження термiну дiї ГКУ з 24.05.2012
до 01.11.2014 року, перезаключення ГКУ в новiй редакцiї.
4. Про звернення до поручителiв по ГКУ № 010-02-7679 вiд 24.05.2007 року
про надання фiнансової поруки в рамках ГКУ, що пропонується для перезаключення в
новiй редакцiї.
5. Про надання в заставу майна в якостi забезпечення за Генеральною
кредитною угодою.
6. Про надання повноважень на пiдписання угод, договорiв та iнших
документiв в рамках ГКУ та на виконання всiх дiй пов'язаних з виконанням рiшень
зборiв щодо перезаключення ГКУ та надання майна в заставу.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 144 Бюлетень. Цiннi папери України від 06.08.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.08.2010
(дата)