Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.02.2011
Дата публікації 23.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Голова правління. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15.04.2011 15.40 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, будинок 20, примiщення актового залу
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 15.00 по 15.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту.
2. Затвердження звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та про напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк.
5. Про визначення типу та про змiну найменування товариства.
6. Затвердження нової редакцiї Статуту товариства або змiн до нього.
7. Затвердження положень товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Утворення виконавчого органу Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 50629 44167
Основні засоби 20301 15038
Долгострокові фінансові інвестиції 3601 5403
Запаси 2206 1899
Сумарна дебіторська заборгованість 7547 4241
Грошові кошти та їх еквіваленти 508 479
Нерозподілений прибуток --- ---
Власний капітал 957 957
Статутний капітал 231 231
Довгострокові зобов'язання 17408 3498
Поточні зобов'язання 33550 40369
Чистий прибуток (збитки) -630 -158
Середньорічна кількість акцій (шт.) 922400 922400
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 348 372
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 32 Бюлетень. Цiннi папери України від 21.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетнiкова Марина Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2011
(дата)