Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.04.2012 13.40 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, будинок 20 , актовий зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.00 по 13.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2011 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2011 рiк.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
7. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
8. Про здiйснення приватного розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства.
9. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких здiйснюється розмiщення акцiй.
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесi приватного розмiщення акцiй.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Вiдповiдно до ст.36 Закону України "Про акцiонернi товариства" до дня скликання загальних зборiв акцiонери (представники акцiонерiв) мають можливiсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний кабiнет) у робочi днi з 8:00 години до 16:30 години. Особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Тищенко Наталiя Миколаївна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 74873 50629
Основні засоби 26263 20301
Долгострокові фінансові інвестиції 2702 3601
Запаси 9297 2206
Сумарна дебіторська заборгованість 9768 7547
Грошові кошти та їх еквіваленти 1105 508
Нерозподілений прибуток -1477 -1518
Власний капітал 4356 957
Статутний капітал 231 231
Довгострокові зобов'язання 24868 17408
Поточні зобов'язання 46898 33550
Чистий прибуток (збитки) 41 -630
Середньорічна кількість акцій (шт.) 922400 922400
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 373 348
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень. Цiннi папери України від 15.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Решетнiкова Марина Олександрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)