Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 18.04.2012
Дата публікації 18.04.2012 20:18:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Решетнiкова Марина Олександрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення18 квітня 2012 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Кіровоградський хлібозавод», протокол №1 від 18.04.2012 року.
Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять коп.) грн. загальною номінальною вартістю 5 000 000,00 (п’ять мільйонів грн. 00 коп.) грн. Закрите (приватне) розміщення акцій.
Тип, форма існування цінних паперів: прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства – 5 000 000,00 (п’ять мільйонів грн. 00 коп.) грн. Загальна номінальна вартість: 5 000 000,00 (п’ять мільйонів грн. 00 коп.) грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакету акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, для юридичної особи – ТОВ «Житній урожай» (код ЄДРПОУ 37297895), кількість акцій – 143 400 акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій – 15,5464%; «фізична особа 1» – 206 610 акцій (22,3991%), «фізична особа 2» – 150 290 (16,2934%).
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 2168,257 відсотків, акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акціонери, які придбають акції Товариства, що додатково розміщуються, отримують права акціонерів, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів – оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів осіб, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок ПАТ «Кіровоградський хлібозавод».
Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: статутний капітал збільшується шляхом залучення додаткових коштів з метою поповнення фінансових ресурсів та розширення діяльності Товариства. Напрямком використання отриманих при розміщенні акцій коштів є придбання основних засобів і матеріалів для виробничих потреб та диверсикація діяльності Товариства.
Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: члени уповноваженого органу не планують придбавати акції, що пропонуються до розміщення.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація акцій, що додатково розміщуються – не передбачено.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:
Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: дата початку першого етапу: 01 листопада 2012 року; дата закінчення першого етапу: 15 листопада 2012 року. Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: дата початку другого етапу: 16 листопада 2012 року; дата закінчення другого етапу: 27 грудня 2012 року.
Акціонери ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» користуються переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості акцій ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ПАТ «Кіровоградський хлібозавод». Реалізація переважного права акціонера на придбання акцій ПАТ «Кіровоградський хлібозавод», що розміщуються, здійснюється шляхом подання ним з 30 вересня 2012 р. по 30 жовтня 2012 р. включно заяви на придбання акцій, а також перерахування на користь ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» коштів в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаються. Протягом першого етапу розміщення ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» укладає з акціонером, який має переважне право на придбання акцій, договір купівлі-продажу акцій, за типовою формою, затвердженою наглядовою радою ПАТ «Кіровоградський хлібозавод».
Неявка акціонера або його представника за адресою розміщення протягом строку укладання договорів купівлі-продажу є відмовою акціонера від укладання договору купівлі - продажу акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Решетнiкова Марина Олександрiвна