Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2013
Дата публікації 11.03.2013 17:49:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15.04.2013 11.10 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, будинок 20, примiщення актового залу (перший поверх адмiнбудiвлi кiмната, №12).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 по 11.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 09.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2012 рiк.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради,
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
10. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
11. Про здiйснення приватного розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства.
12. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких здiйснюється розмiщення акцiй.
13. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесi приватного розмiщення акцiй.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:00 години за адресою: м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний вiддiл, перший поверх адмiнбудiвлi, кабiнет №14), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод" Короткова Марiя Петрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 61654 73592
Основні засоби 30780 31923
Долгострокові фінансові інвестиції 2702 2702
Запаси 17033 18926
Сумарна дебіторська заборгованість 4534 9768
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 1105
Нерозподілений прибуток 1298 1115
Власний капітал 3399 3399
Статутний капітал 231 231
Довгострокові зобов'язання 15212 24864
Поточні зобов'язання 42107 45570
Чистий прибуток (збитки) 1177 1028
Середньорічна кількість акцій (шт.) 922400 922400
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 347
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 40 Бюлетень Цiннi папери України від 01.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2013
(дата)