Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.01.2014
Дата публікації 14.01.2014 08:54:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.02.2014 13.40 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, будинок 20, примiщення актового залу, кiмната №12 (перший поверх адмiнбудiвлi)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.30 по 13.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 10.02.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Про внесення змiн до статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", в зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу. Затвердження нової редакцiї статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД". Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї статуту та здiйснення усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД".

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства необхiдно при собi мати документи, що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:00 години за адресою: м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний кабiнет, перший поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод" Короткова Марiя Петрiвна.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 5 Бюлетень Цiннi папери України від 13.01.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.01.2014
(дата)