Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Дата публікації 12.03.2014 17:38:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.04.2014 15.10 25014, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, Кiровський район, вулиця Аерофлотська, будинок 20, примiщення актового залу, кiмната №12 (перший поверх адмiнбудiвлi)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.30 по 15.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 08.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.
6. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:00 години за адресою: м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний кабiнет, перший поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" Короткова Марiя Петрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 39976 61654
Основні засоби 23630 30780
Долгострокові фінансові інвестиції 2702 2702
Запаси 362 17033
Сумарна дебіторська заборгованість 10389 4534
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 18
Нерозподілений прибуток -359 1298
Власний капітал 3399 3399
Статутний капітал 10231 231
Довгострокові зобов'язання --- 15212
Поточні зобов'язання 19464 35457
Чистий прибуток (збитки) -383 1177
Середньорічна кількість акцій (шт.) 922400 922400
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 42
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 46 Бюлетень Цiннi папери України від 12.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)