Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 15:27:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522567200
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 08.04.2015 16.00 25014, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Аерофлотська, будинок 20, примiщення актового залу, кiмната №12 (перший поверх адмiнбудiвлi) 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 15.30 по 15.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 02.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства. 6. Про внесення змiн до Статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", в зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства. Затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД". Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту та здiйснення усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД". 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:00 години за адресою: м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний кабiнет, перший поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" Короткова Марiя Петрiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 28430 39976 Основні засоби 3176 23630 Долгострокові фінансові інвестиції 2702 2702 Запаси 1913 362 Сумарна дебіторська заборгованість 13020 10389 Грошові кошти та їх еквіваленти 45 14 Нерозподілений прибуток -644 -359 Власний капітал 3399 3399 Статутний капітал 10231 10231 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 7357 19464 Чистий прибуток (збитки) -648 -383 Середньорічна кількість акцій (шт.) 40922400 922400 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 8 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)