Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.04.2016
Дата публікації 26.02.2016 18:42:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522225469
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 01.04.2016 11.30 25006, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2 другий поверх примiщення адмiнбудiвлi)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.20

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 28.03.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.

6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 год. до 16:30 год. за адресою: м. Кiровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабiнет директора (кiмната № 2, другий поверх адмiнбудiвлi), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" Короткова Марiя Петрiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:

Найменування показника

Період (тис.грн)

2014 рік

2015 рік

Усього активів

28430

24435

Основні засоби

3176

1693

Довгострокові фінансові інвестиції

2702

2702

Запаси

1913

2791

Сумарна дебіторська заборгованість

13020

17191

Грошові кошти та їх еквіваленти

45

58

Нерозподілений прибуток (збиток)

(644)

(1000)

Додатковий капітал

3399

2843

Зареєстрований (пайовий)капітал

10231

10231

В т.ч.внески до незареєстрованого статутного капіталу

0

0

Довгострокові зобов'язання

1142

894

Поточні зобов'язання

7357

11467

Чистий прибуток (збиток)

(648)

(581)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40 922 400

40 922 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 39 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 26.02.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2016
(дата)