Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.03.2017
Дата публікації 28.02.2017 15:30:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Короткова Марiя Петрiвна - Директор. Тел: 0522225469
E-mail* kirhz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 05399805 місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "31" березня 2017 року о 11:30 год. за адресою місцезнаходження Товариства 25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60, в кабінеті директора (кімната № 2 другий поверх приміщення адмінбудівлі). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "31" березня 2017 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "27" березня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління Товариства, а також адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про зміну типу Товариства.

9. Про зміну найменування Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://05399805.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, будинок 60, кабінет директора (кімната № 2, другий поверх адмінбудівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" Короткова Марія Петрівна. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

24435

22683

Основні засоби

1693

1400

Довгострокові фінансові інвестиції

2702

2702

Запаси

2791

3385

Сумарна дебіторська заборгованість

17191

15176

Грошові кошти та їх еквіваленти

58

20

Нерозподілений прибуток (збиток)

-1000

-987

Власний капітал

2843

2843

Статутний капітал

10231

10231

Довгострокові зобов'язання

894

300

Поточні зобов'язання

11467

10296

Чистий прибуток (збиток)

-581

13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40 922 400

40 922 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

3

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 40 від 28.02.2017 року

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД",

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 31.03.2017 РОКУ.

 

1. Перше питання проекту порядку денного:  Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

 • Ткаченко Олена Валеріївна – голова лічильної комісії;;
 • Шаповал Анна Михайлівна;
 • Чернявська Юлія Іванівна.

 

2. Друге питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням наглядової ради від 01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 від 01.02.2017 року), а саме: бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік – затвердити.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;
 2. суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Сьоме питання проекту порядку денного:  Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 • внести до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу управління, у відповідності до інформації, що міститься в статуті Товариства, а саме: вищий орган – загальні збори акціонерів; контролюючий – наглядова рада; виконавчий орган - директор;
 • змінити адресу місцезнаходження Товариства з "25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60" на "25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шевченка, будинок 60" та внести відповідні зміни до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

8. Восьме питання проекту порядку денного:  Про зміну типу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: змінити тип Товариства з публічного на приватний.

 

 

9. Дев'яте питання проекту порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: змінити найменування Товариства:

 • повне з "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" на "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
 • скорочене з ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"  на ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС".

 

10. Десяте питання проекту порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
 2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;
 3. уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту;
 4. уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

11. Одинадцяте питання проекту порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити положення про наглядову раду Товариства.

 

 

12. Дванадцяте питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 01.04.2016 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

13. Тринадцяте питання проекту порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

14. Чотирнадцяте питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити цивільно-правові договори між членами і головою наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
 2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.

 

15. П'ятнадцяте питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження складу ревізійної комісії, що був обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 року, датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

16. Шістнадцяте питання проекту порядку денного: Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ревізійну комісію не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передати незалежному аудитору.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Короткова Марiя Петрiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)