Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 09.07.2008
Дата публікації 11.07.2008 14:30:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
- Дата прийняття рiшення про одержання кредиту - 01.07.2008 року;
- Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про одержання кредиту - Спостережна рада товариства;
- Дата пiдписання договору кредиту - 01.07.2008 року;
- Вид кредиту - фiнансовий;
- Сума кредиту - 5751,0 тис. грн;
- Процентна ставка - 19%;
- Строк, на який укладено договiр кредиту - 11 мiсяцiв 25 днiв;
- Умови повернення кредиту iз зазначенням активiв, наданих у заставу, або iнший спосiб забезпечення кредиту - заставлено майно ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод";
- Дата одержання кредиту - 09.07.2008 року;
- Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту, iз зазначенням його найменування, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження - 13762450, ОД Райффайзен Банк "Аваль", м. Кiровоград, вул. Декабристiв, 2/14;
- Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду - 30815,7 тис. грн;
- Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного року - 20%;
- Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом - на закупку борошна;
- У разi, якщо грошовi кошти емiтент отримує на пiдставi укладених договорiв кредиту в декiлька етапiв траншами, що не перевищують, дорiвнюють або є бiльшими нiж 25 вiдсоткiв активiв емiтента, iнформацiя розкривається при вчиненнi кожної з дiй. При цьому датою вчинення дiї вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числi у разi закриття кредитної лiнiї - Договiр № 010/06/375 вiд 01.07.2008 року. Кредит в формi вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї.
- Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) у грошовiй формi, розмiр одержаної частини кредиту (у вiдсотках) до загального розмiру кредиту та дата отримання частини кредиту (траншу), дата вiдкриття та дата закриття кредитної лiнiї - 09.07.2008 року отримано 109,0 тис. доларiв (528,65 тис. грн), що становить - 9-19% вiд загальної суми кредиту.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович