Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 15.07.2009
Дата публікації 20.07.2009 14:10:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
- Дата прийняття рiшення про одержання кредиту - 15.07.2009 року;
- Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про одержання кредиту - Спостережна рада товариства;
- Дата пiдписання договору кредиту - 15.07.2009 року;
- Вид кредиту - фiнансовий;
- Сума кредиту - 660,0 тис. грн;
- Процентна ставка - 22,5%;
- Строк, на який укладено договiр кредиту - 10 мiсяцiв 15 днiв;
- Умови повернення кредиту iз зазначенням активiв, наданих у заставу, або iнший спосiб забезпечення кредиту - заставлено майно ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод";
- Дата одержання кредиту - 16.07.2009 року;
- Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту, iз зазначенням його найменування, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження - 13762450, ОД Райффайзен Банк "Аваль", м. Кiровоград, вул. Декабристiв, 2/14;
- Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду - 37818,0 тис. грн;
- Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного року - 0,0174%;
- Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом - на закупку борошна;
- У разi, якщо кредит є короткостроковим дата вiдкриття 16.07.2009 року дата закриття 11.06.2010 року.
- Iншi вiдомостi - Договiр № 010/06/53 вiд 15.07.2009 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович