Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2010
Дата публікації 23.03.2010 14:10:22
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25.05.2010 13.40 м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, буд. 20.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.00 по 13.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.05.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв,
затвердження регламенту.
2. Затвердження звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть
товариства за 2009 рiк, та про напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2009
рiк.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2009
рiк, визначення порядку покриття збиткiу.
4. Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування. Визначення способу персонального повiдомлення
власникiв iменних цiнних паперiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю.
5. Визначення дати припинення ведення реєстру. Прийняття рiшення про
розiрвання договору з реєстратором товариства.
6. Обрання депозитарiю. Затвердження умов договору з ним.
7. Обрання зберiгача. Затвердження умов договору з ним.
8. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв , м.Кiровоград, вул. Аерофлотська, буд. 20.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 44167: 37186:
:Основні засоби : 15038: 11187:
:Долгострокові фінансові інвестиції : 5403: 5034:
:Запаси : 1899: 1695:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 4241: 3082:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 479: 467:
:Нерозподілений прибуток : : :
:Власний капітал : 957: 958:
:Статутний капітал : 231: 231:
:Довгострокові зобов'язання : 3498: 12032:
:Поточні зобов'язання : 40369: 23900:
:Чистий прибуток (збитки) : -158: -1061:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 922400: 922400:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 372: 385:
------------------------------------------------------------------------

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 51 газета "Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 22.03.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2010
(дата)