Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 27.07.2007
Дата публікації 31.07.2007 09:41:59
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградський хлібозавод"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20
Керівник* Налбадьян Сергій Вікторович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522567200
E-mail* zhig84@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
- Дата прийняття рiшення про одержання кредиту - 25.07.2007 року;
- Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про одержання кредиту - Спостережна рада товариства;
- Дата пiдписання договору кредиту - 25.07.2007 року;
- Вид кредиту - фiнансовий (кредитна лiнiя);
- Сума кредиту - 5751,0 тис. грн ;
- Процентна ставка - 16%;
- Строк, на який укладено договiр кредиту - до 01.09.2008 року (тринадцять мiсяцiв 5 днiв);
- Умови повернення кредиту iз зазначенням активiв, наданих у заставу, або iнший спосiб забезпечення кредиту - майно хлiбозаводу;
- Дата одержання кредиту - 27.07.2007 року;
- Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту, iз зазначенням його найменування, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження - ОД Райффайзен Банк "Аваль" , м. Кiровоград, вул. Декабристiв, 2/14, код ЄДРПОУ - 13762450;
- Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду - 24799,3 тис. грн.;
- Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного року - 26,13%;
- Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом - на поповнення обiгових коштiв для придбання сировини (муки) та виробничого обладнання;

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Налбадьян Сергій Вікторович