Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.09.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Хлiбний колос"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кропивницький вул.Шевченка,60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-54-69 0522-22-54-69
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.09.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 188 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 02.10.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.09.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2018 звільнено Головний бухгалтер Ноженко Тетяна Григорiвна 0
Зміст інформації:
Звiльнено згiдно наказу керiвника №10 вiд 28.09.2018 р. в зв’язку зi звiльненням, Головний бухгалтер Ноженко Тетяна Григорiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 18.10.2016р. по 28.09.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
28.09.2018 призначено Головний бухгалтер Горлач Катерина Григорiвна 0
Зміст інформації:
Призначено з згiдно наказу керiвника №11 вiд 28.09.2018 р. Головний бухгалтер Горлач Катерина Григорiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ТОВ «Торговий Дiм «Формула Смаку», головний бухгалтер ТОВ «Домiнiон-К». На посаду обрана безстроково. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.