Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,20
4. Код за ЄДРПОУ 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-56-72-00 0522-56-72-00
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 14.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 14.04.2014 14.04.2014 АДВАНСЕД ЕНЖІНІРІНГ ЛТД., 106432 15.48 24.79
Зміст інформації:
14.04.2014 року ПАТ "Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських островів АДВАНСЕД ЕНЖІНІРІНГ ЛТД. (код 106432, місцезнаходження: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, м.Вікторія, о.Має, Сейшельські Острови), яка володіє більш ніж 10% голосуючих акцій, збільшився з 142822 простих іменних акцій (15,48% статутного капіталу) до 10142822 (24,79% статутного капіталу).
2 14.04.2014 14.04.2014 БОНДЖОЛІ ГРУП ЛІМІТЕД, 101424 15.48 24.79
Зміст інформації:
14.04.2014 року ПАТ "Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських островів БОНДЖОЛІ ГРУП ЛІМІТЕД (код 101424, місцезнаходження: 1-й поверх, буд.Декк, вул.Зіппорта, маєток Провіденс Індастріал, о.Має, Сейшельські Острови), яка володіє більш ніж 10% голосуючих акцій, збільшився з 142822 простих іменних акцій (15,48% статутного капіталу) до 10142822 (24,79% статутного капіталу).
3 14.04.2014 14.04.2014 ГІФТ ПРОДАКШН ЛТД. 16625 15.48 24.79
Зміст інформації:
14.04.2014 року ПАТ "Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домініки ГІФТ ПРОДАКШН ЛТД. (код 16625, місцезнаходження: 8, Кептол, Розо Валлі 00152, Співдружність Домініки), яка володіє більш ніж 10% голосуючих акцій, збільшився з 142822 простих іменних акцій (15,48% статутного капіталу) до 10142822 (24,79% статутного капіталу).
4 14.04.2014 14.04.2014 ГОЛДЕН ГРЕЙН ФІЛДС ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД. 16626 15.48 24.79
Зміст інформації:
14.04.2014 року ПАТ "Кіровоградський хлібозавод" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домініки ГОЛДЕН ГРЕЙН ФІЛДС ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД. (код 16626, місцезнаходження: Ріг Олд енд Черч Стріт, п/с 2290, м.Розо, Співдружність Домініки), яка володіє більш ніж 10% голосуючих акцій, збільшився з 142824 простих іменних акцій (15,48% статутного капіталу) до 10142824 (24,79% статутного капіталу).