Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,20
4. Код за ЄДРПОУ 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-56-72-00 0522-56-72-00
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 15.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.09.2015 припинено повноваження Директор Короткова Марiя Петрiвна ЕА 819617
03.01.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001
Зміст інформації:
Продовження термiну повноважень керiвника прийняте рiшенням наглядової ради вiд 14.09.2015 року (протокол наглядової ради товариства №2015/09/14 вiд 14.09.2015 року) в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень керiвника. ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Директор Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001), розмiр пакета акцiй: 10 шт. вартiстю 2,50 грн (0,001% статутного капiталу). На посадi перебувала з 11.09.2012р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
14.09.2015 обрано Директор Короткова Марiя Петрiвна ЕА 819617
03.01.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001
Зміст інформації:
Продовження термiну повноважень керiвника прийняте рiшенням наглядової ради вiд 14.09.2015 року (протокол наглядової ради товариства №2015/09/14 вiд 14.09.2015 року) в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень керiвника. ОБРАНО: Директор Короткова Марiя Петрiвна (ЕА 819617 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001) , розмiр пакета акцiй: 10 шт. вартiстю 2,50 грн (0,001% статутного капiталу). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", голова наглядової ради ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод". На посаду обрана на термiн до 14.09.2018 року. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.