Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Шевченка,60
4. Код за ЄДРПОУ 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-54-69 0522-22-54-69
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.04.2016 звільнено Голова Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕА 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 4 шт.;1 грн.;0,00001%. На посадi перебувала з 15.04.2013 р. по 01.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Гоян Вiктор Леонiдович ЕВ 208005
11.07.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Садовенко Євгенiй Григорович (паспорт ЕВ 115462 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.2005 року), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебував з 15.04.2013 року по 01.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Садовенко Євгенiй Григорович ЕВ 115462
18.11.2005 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович (паспорт ЕВ 208005 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi 11.07.2008), розмiр пакета акцiй: 3 шт.;0,75 грн.;0,000007%. На посадi перебував з 15.04.2013 року по 01.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕВ 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 4 шт.;1 грн.;0,00001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КIРОВОГРАДХЛIБ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член Наглядової ради Гоян Вiктор Леонiдович ЕВ 208005
11.07.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович (паспорт ЕВ 208005 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi 11.07.2008), розмiр пакета акцiй: 3 шт.;0,75 грн.;0,000007%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник генерального директора з комерцiйних питань ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", начальник сторожової охорони ТОВ ФIРМА "ОЛТО", директор ТОВ "ЖИТНIЙ УРОЖАЙ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Член Наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 01.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт ЕА 499967 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.09.1998), розмiр пакета акцiй: 3 шт.;0,75 грн.;0,000007%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: професiонал з корпоративного управлiння ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", директор ТОВ "ДОБРЕ МОЛОКО". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕА 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 01.04.2016 року (протокол №2016/04/15 вiд 01.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано: Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 4 шт.;1 грн.;0,00001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КIРОВОГРАДХЛIБ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.