Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,20
4. Код за ЄДРПОУ 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-56-72-00 0522-56-72-00
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.10.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2016 звільнено Головний бухгалтер Музика Галина Олексiївна ЕА 594983
18.11.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Звiльнено згiдно наказу керiвника №13-к вiд 17.10.2016 р. в зв’язку зi звiльненням, Головний бухгалтер Музика Галина Олексiївна (паспорт ЕА 594983 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.11.1998) , розмiр пакета акцiй: 0 грн.; 0%. На посадi перебувала з 06.01.2016р. по 17.10.2016р. Посада вiльна до вiдповiдного наказу керiвника. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.