Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Короткова Марiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Шевченка,60
4. Код за ЄДРПОУ 05399805
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-22-54-69 0522-22-54-69
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 64 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05399805.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2017 звільнено Голова Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕА 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 1 грн.; 0,00001%. На посадi перебувала з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 звільнено Член Наглядової ради Гоян Вiктор Леонiдович ЕВ 208005
11.07.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi
7e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович (паспорт ЕВ 208005 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.07.2008), розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.; 0,000007%. На посадi перебував з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 звільнено Член Наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1998 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
7e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт ЕА 499967 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.09.1998), розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.; 0,000007%. На посадi перебувала з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Член Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕВ 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 1 грн.; 0,00001%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КIРОВОГРАДХЛIБ", бухгалтер ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ" ЛТД, бухгалтер ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", директор ПП "АМАЛЬГАМА-2007". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Член Наглядової ради Гоян Вiктор Леонiдович ЕВ 208005
11.07.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС в Кiровоградськiй областi
7e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович (паспорт ЕВ 208005 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.07.2008), розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.; 0,000007%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: начальник сторожової охорони ТОВ ФIРМА "ОЛТО", директор ТОВ "ЖИТНIЙ УРОЖАЙ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Член Наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
7e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт ЕА 499967 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.09.1998), розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.; 0,000007%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: професiонал з корпоративного управлiння ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", директор ТОВ "ДОБРЕ МОЛОКО". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Бородiна Наталiя Григорiвна ЕА 738716
12.05.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Бородiна Наталiя Григорiвна (паспорт ЕА 738716 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 12.05.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 14.04.2014 року по 31.03.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Андрущик Тетяна Вiкторiвна ЕА 625268
04.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Андрущик Тетяна Вiкторiвна (паспорт ЕА 625268 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 04.12.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 14.04.2014 року по 31.03.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Тищенко Наталiя Миколаївна ЕА 468433
22.07.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 року (протокол №1/2017 вiд 31.03.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Тищенко Наталiя Миколаївна (паспорт ЕА 468433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.07.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 14.04.2014 року по 31.03.2017 року.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 припинено повноваження Директор Короткова Марiя Петрiвна ЕА 819617
03.01.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31 вiд 31.03.2017 року) в зв’язку зi змiною назви припинено повноваження: Директор Короткова Марiя Петрiвна (паспорт ЕА 819617 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з з 14.09.2015 р. по 31.03.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Голова Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна ЕА 741060
18.04.2000 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31 вiд 31.03.2017 року) в зв’язку зi змiною назви обрано: голова Наглядової ради Цис Наталя Федорiвна (паспорт ЕА 741060 Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл. 18.04.2000), розмiр пакета акцiй: 1 грн.; 0,00001%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", заступник головного бухгалтера ТОВ "КIРОВОГРАДХЛIБ", бухгалтер ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ" ЛТД, бухгалтер ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", директор ПП "АМАЛЬГАМА-2007". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2017 обрано Директор ПрАТ "ХЛIБНИЙ КОЛОС" Короткова Марiя Петрiвна ЕА 819617
03.01.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 31.03.2017 року (протокол №2017/03/31 вiд 31.03.2017 року) в зв’язку зi змiною назви обрано: Директор ПрАТ "ХЛIБНИЙ КОЛОС" Короткова Марiя Петрiвна (паспорт ЕА 819617 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.01.2001), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", головний бухгалтер ТОВ "ЧЕРКАСИХЛIБ ЛТД", директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД". На посаду обрана на невизначений термiн до переобрання. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.